Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 53 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter C.
C2000
C2000 is een gesloten digitaal communicatienetwerk, bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Gebruikers van het systeem zijn: Politie; Brandweer; Ambulancediensten; Rode Kruis Noodhulpteams; Reddingsbrigade; Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij; Kustwacht; Douane; Koninklijke Marechaussee; Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie; Defensie Ambulance; Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst; Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 7 dagen per week, 24 uur per dag, via C2000 met de meldkamer en met elkaar. C2000 wordt beheerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Officieel is het niet mogelijk voor burgers om mee te luisteren met de hulpdiensten. Berichten worden gecodeerd verzonden. Er zijn in het land zon 525 masten voor C2000 gebouwd die onderling verbonden zijn.
CACO
Chef van Dienst Operationeel Centrum, tevens CaCo, calamiteiten coördinator bij grootschalige incidenten.
CAD
Consultatiebureau voor alcohol en drugs.
CAI
Centrale Arrestanten Intake.
CAS
Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) is een anticipatiesysteem ontwikkeld om criminaliteitspatronen in kaart te brengen. Het beschikt over geavanceerde plannings- en voorspellingsmethoden om te voorspellen welke incidenten waar plaats gaan vinden. Dit systeem valt binnen de recente ontwikkeling die bekend staat als Predictive Policing. CAS, ontworpen door dataminer Dick Willems, is actief binnen de Regionale Eenheid Amsterdam. Net als het BSM-softwareprogramma wordt gebruik van CAS bekritiseerd omdat het vooroordeelbevestigend zou zijn.
CATCH
CATCH (Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen) is een strafrecht-database voor gezichtsherkenning. In die databank staan meer dan 2,6 miljoen fotos van verdachten en veroordeelde daders van een misdrijf waarop een celstraf van meer dan een jaar staat. De fotos worden meteen na arrestatie gemaakt. Sinds 2010 mag de politie vergelijkende gezichtsherkenning gebruiken als de (mogelijke) identiteit van de persoon op een beelddrager een wezenlijke bijdrage levert aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten. Dit kan door twee gelaatsafbeeldingen met elkaar te vergelijken als er al een potentiële verdachte is of door een automatische vergelijking met specialistische software uit te voeren door de daarvoor bestemde CATCH Strafrecht-database te raadplegen. Het systeem vergelijkt fotos van al bekende verdachten en daders met fotos van nieuwe verdachten die bijvoorbeeld op beelden van beveiligingscameras staan. Als er een overeenkomst wordt ontdekt, krijgt de politie een melding en worden de fotos verder onderzocht. CATCH is in 2020 gebruikt bij onder meer woninginbraken, mishandeling en bedreiging. Vorig jaar werden 1046 fotos door het systeem gehaald, daarvan was in 112 gevallen sprake van een match.
CBA
Criminaliteitsbeeldanalyse
CBB
Coördinator Bewaken en Beveiligen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
CBR
Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen, een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Het CBR ressorteert onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
CBRN-E INCIDENTEN
Incidenten waarbij het gaat om Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen. De E staat voor Explosieve stoffen. De medewerkers van het LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) zijn getraind en uitgerust om op het allerhoogste veiligheidsniveau op te treden.
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CC
Coordinatie- en/of crisiscentrum.
CCB
Conflict- en Crisisbeheersing.
CCK
Calamiteiten commandokamer.
CCLD
Communicatie centrum landelijke diensten.
CEPOL
Ook wel EPA, Europese Politie Academie. Trainingscentrum in Boedapest voor bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.
CET
Co rdinatie Executie Team
CETA
CETA (Contra-terreur, Extremisme en Radicalisering).
CGOP
Centraal Georganiseerd Overleg Politie.
CHB
Cellencomplex HoofdBureau op de Elandsgracht. In Amsterdam heeft de recherche de beschikking over drie cellencomplexen: het HB (Hoofdbureau Elandsgracht), het CZO (Cellencomplex Zuidoost) en het CNW (Cellencomplex Noord-west, naast bureau Meer en Vaart).
CHON
Chef Ondersteuning.
CHWDP
Fuck de politie, Poolse versie van all cops are bastards. Zie ACAB.
CIB
Centrale incidentenbehandeling.
CID
Criminele inlichtingendienst (verouderde afkorting), voorganger van het TCI (Team Criminele Inlichtingen).
CIE
Tegenwoordig TCI (Team Criminele Inlichtingen). Het TCI is een onderdeel van onder meer de regionale eenheden van de Nationale Politie en houdt zich bezig met het verzamelen van inlichtingen over strafbare feiten en verdachten. Deze diensten ontstonden vanaf de jaren 70 onder de naam Criminele Inlichtingendienst (CID) en heetten van 1993 tot 2013 Criminele Inlichtingeneenheden (CIE).
CIE OvJ
De OvJ die leiding gaf aan de Criminele Inlichtingen Eenheid. Tegenwoordig TCI-OvJ (zie CIE).
CIO
Chief Information Officer.
CIOT
Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) beheert de identificerende klantgegevens van de telecom- en internetproviders. Het gaat daarbij ondermeer om naam, adres, postcode en woonplaats van de gebruikers. Bevoegde opsporingsdiensten kunnen de klantgegevens bij het CIOT opvragen.
CIR
De Common Identity Repository (CIR) is een Europees softwaresysteem waarmee migratiediensten, politie en douane binnenkort persoonsgegevens van ruim 350 miljoen personen kunnen doorzoeken. De CIR geeft toegang tot gegevens in onder andere het Schengen Information System en het Visa Information System. Daarnaast worden er drie nieuwe systemen verwerkt in deze monsterdatabank: ECRIS-TCN (opslag van strafbladen), het Entry/Exit System (registratie van niet-EU-inwoners die de grens oversteken van een EU-land) en ETIAS (databank van niet-EU-reizigers zonder visum). Doordat het systeem al deze verschillende databanken tegelijk kan doorzoeken zijn migranten en misdadigers sneller op te sporen.
CIS
Een geautomatiseerd informatiesysteem (CIS) dat gebruikt wordt door het CIOT, het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie.
CIV
Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme.
CJIB
Centraal Justitieel Incassobureau. Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij innen boetes en zorgen dat straffen die de rechter heeft gegeven uitgevoerd worden.
CMK
De Centrale Meldkamer is verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle hulpaanvragen in de regio. Hieronder vallen onder meer: het aannemen en begeleiden van meldingen via het spoednummer 112; het alarmeren van de benodigde brandweer en ambulance-eenheden; het aanspreekpunt zijn voor blauw, de politie op straat en het coördineren van incidenten.
De Centrale Meldkamer wordt tegenwoordig  Operationeel Centrum genoemd.
CNW
Cellencomplex Noord-West, naast bureau Meer & Vaart/basisteam Nieuw-West Zuid. In Amsterdam heeft de recherche de beschikking over drie cellencomplexen: het HB (Hoofdbureau Elandsgracht), het CZO (Cellencomplex Zuidoost) en het CNW (Cellencomplex Noord-west, naast bureau Meer en Vaart).
COA
Centraal orgaan opvang asielzoekers.
COM
Communicatie.
COME
Centrale opleiding mobiele eenheid.
COPI
Commando Plaats Incident (CoPI): de operationele leiding op de plaats van ramp of een grootschalig incident.
CPD
Coördinator plaatsdelict
CPDU
Coördinator Plaatsdelict Unit
CPV
Centraal proces-verbaal verwerking.
CPVC
Centrale politie verkeerscommissie.
CRI
Centrale recherche informatiedienst, opgeheven in 2000, voorganger van de Dienst Nationale Recherche.
CSI
Crime Scene Investigation
CSV
Criminele samenwerkingsverband
CT-I
De Contraterrorisme Infobox is een belangrijk informatieknooppunt bij terrorismebestrijding. In de CT-I wordt informatie over netwerken en personen die betrokken zijn bij terrorisme bijeen gebracht, vergeleken en beoordeeld. Het is een samenwerkingsverband van partijen binnen het veiligheids-, opsporings- en inlichtingendomein: AIVD, MIVD, Landelijke Eenheid van de politie, KMar, IND, FIOD-ECD, OM, FIU-NL, Inspectie SZW en NCTV. Zij hebben hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van terrorisme.
CTA
1. Contra Terrorisme Activisme. 2. Commissie van Toezicht Arrestantenzorg: deze commissies houden toezicht op de wijze waarop de politie arrestanten verzorgt.
CTC
Centrale Toetsingscommissie van het Openbaar Ministerie
CTER
Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering, het voorkomen, terugdringen en aanpakken van polarisatie, radicalisering, extremisme en terrorisme.
CVD
Chef van dienst.
CVE
Centrale Voorziening Executieopdrachten, een softwaresysteem
CVI
Crimineel verleden-informatiesysteem, ook wel centrale verwijzingsindex: de strafrechtelijke geschiedenis van een veroordeeld persoon.
CZO
Cellencomplex Zuid-Oost, nabij bureau Flierbosdreef/basisteam Bijlmermeer. In Amsterdam heeft de recherche de beschikking over drie cellencomplexen: het HB (Hoofdbureau Elandsgracht), het CZO (Cellencomplex Zuidoost) en het CNW (Cellencomplex Noord-west, naast bureau Meer en Vaart).