Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie

Ook de wereld van het Openbaar Ministerie kent vele afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 namen in deze lijst die beginnen met de letter B.
BALIE
Aanduiding voor de gehele advocatuur.
BELASTINGDIENST
De Belastingdienst beheert - naast de persoonsgegevens (BSN, naam en adres) van alle Nederlandse ingezetenen - de gegevens over inkomen en vermogen; uitkeringen van het UWV; het saldo van bankrekeningen (de politie kan geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens opvragen); inkomsten uit pensioenen; godsdienst of levensovertuiging; lidmaatschap vakbond; gezondheid en strafrechtelijk verleden.
BELEIDSSEPOT
Het afzien van vervolging. Indien een succesvolle vervolging weliswaar technisch haalbaar zou zijn, maar op grond van het algemeen belang verdere vervolging onwenselijk is wordt een beleidssepot toegepast
BELOFTE
Verplichte verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Wie opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt zich schuldig aan meineed.
BENADEELDE PARTIJ
Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden. Een benadeelde partij kan zich voegen in het strafproces om als slachtoffer schadevergoeding van de dader te vorderen.
BESLAG
Beslag is de inbeslagneming van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het bewijs of omdat ze gevaarlijk zijn (drugs, wapens), of om de criminele winsten af te romen (geld, autos, huizen, jachten). Dit beslag geschiedt in opdracht van de officier van justitie.
BESTUURSRECHTSPRAAK
De rechtspraak over geschillen die er kunnen zijn over een besluit van een overheidsorgaan. Bijvoorbeeld een geschil tussen een gemeente die heeft besloten dwars door een bos een weg aan te leggen en een actiegroep die dat besluit aanvecht.
BEWARING
1. In het strafrecht: een vorm van voorlopige hechtenis. Na de inverzekeringstelling die maximaal twee maal drie dagen duurt, kan een verdachte van een strafbaar feit nog langer worden vastgehouden. Dat mag alleen als de rechter-commissaris daartoe besluit. Bewaring duurt maximaal tien dagen. Een andere naam voor bewaring is inbewaringstelling. Zie verder gevangenhouding.
2. In het vreemdelingenrecht: opsluiting van iemand die niet over geldige verblijfspapieren beschikt.
3. In het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen: gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van iemand die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.
4. In het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd): onvrijwillige opname in een zorginstelling van iemand die een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening heeft, waarbij sprake is van direct gevaar (ernstig nadeel) voor de betrokkene zelf of zijn omgeving.
BEWIJS
Een document of stuk dat een standpunt ondersteunt. De officier van justitie gebruikt een bewijs om de rechter ervan te overtuigen dat de verdachte schuldig is. Het kan gaan om een verklaring van de verdachte (een bekentenis), om een verklaring van een getuige, een deskundige of iemand van de politie.
BEWIJSLAST
De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.
BEWIJSMIDDELEN
Middelen die de rechter overtuigen dat een verdachte schuldig is. De rechter gebruikt deze bij de motivering van het vonnis. Een andere term voor bewijsmiddelen is bewijsmateriaal.
BIJ VERSTEK VEROORDEELD
Veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de gedaagde of verdachte niet in de procedure is verschenen.
BURGERLIJK RECHT
Een andere naam voor civiel recht.