Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie

Ook de wereld van het Openbaar Ministerie kent vele afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 19 namen in deze lijst die beginnen met de letter C.
CASSATIE
In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter: in cassatie gaan.
CASSEREN
Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de Hoge Raad.
CATEGORIE A-ZAAK
Een zeer ernstig maatschappelijk gevoelig misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer. In categorie A-zaken is het voor een verdachte niet mogelijk afstand te doen van het recht op consultatiebijstand. De verdachte krijgt verplicht een advocaat toegewezen uit de zogenoemde piketregeling.
CAUTIE
De cautie is de mededeling aan een verdachte dat deze het recht heeft om te zwijgen: 'U bent niet tot antwoorden verplicht'. De cautie moet voorkomen dat een verdachte ongewild meewerkt aan zijn eigen veroordeling.
CENTRALE RAAD VAN BEROEP
Beroepsinstantie die in hoger beroep beslist in geschillen over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken, nadat men in beroep is gegaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter van de rechtbank.
CIVIEL RECHT
Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Bij het civiel recht neemt de rechter een besluit in een zaak waar twee partijen (de eiser en de gedaagde) zelf niet uitkomen.
CIVIEL RECHT
Het recht dat speelt tussen twee burgerlijke partijen.
CIVIEL VONNIS
Uitspraak van de rechter in een geschil tussen twee burgerlijke partijen (bedrijven, natuurlijke personen).
COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL
De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit drie tot vijf leden. Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie. Dit College bestaat op dit moment (januari 2023) uit Gerrit van der Burg, Rinus Otte en Guus Schram.
COLLUSIEGEVAAR
Het risico dat wanneer de betrokkene in vrijheid wordt gesteld, hij zich zou verstaan met derden en op deze manier het onderzoek zou kunnen beïnvloeden. Er zou bijvoorbeeld een manipulatie kunnen gebeuren van het slachtoffer, met de bedoeling de verklaringen in te trekken of aan te passen. Ook met medeverdachten kunnen er afspraken gebeuren.
COMMUNE STRAFBAARSTELLINGEN
Alle strafbaarstellingen voor misdrijven en overtredingen die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, zoals diefstal, mishandeling, moord en dergelijke. In Bijzondere Wetten zijn ook strafbaarstellingen opgenomen; bekende voorbeelden zijn de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie.
COMPARITIE
Verouderde term voor een bijeenkomst van strijdende partijen voor de rechter, bedoeld om meer informatie te verschaffen en om te bekijken of partijen kunnen komen tot een vergelijk of daartoe kunnen worden gebracht.
CONSERVATOIR BESLAG
Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.
CONSULTATIEBIJSTAND
Iedere verdachte heeft recht op een vertrouwelijk gesprek met een advocaat, ook minderjarigen. De politie is verplicht je voorafgaand aan het verhoor hierop te wijzen. Dat gesprek moet plaatsvinden op het politiebureau voorafgaand aan het eerste inhoudelijke verhoor over je betrokkenheid bij een strafbaar feit.
CONTACTVERBOD
Bij een contactverbod wordt het nummer van een slachtoffer op de eigen telefoonkaart geblokkeerd. Vaak probeert verdachte dan vanuit de PI dan toch contact op te nemen. Hij gaat bellen met de kaart van een ander of hij stuurt een familielid of vriend langs bij het slachtoffer/de aangeefster met een intimiderende opdracht.
CONTRA-EXPERTISE
Tegenonderzoek door een deskundige.
CONTRADICTOIR
Zaak op tegenspraak. Dit betekent in het strafrecht dat de verdachte zelf of de raadsman van de verdachte in de procedure is verschenen en zijn of haar kijk op de zaak heeft kunnen geven.
CUMULATIEVE TENLASTELEGGING
Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.
CVOM
Door het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) worden voornamelijk de verkeerszaken afgehandeld.