Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie

Ook de wereld van het Openbaar Ministerie kent vele afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen 2

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 14 namen in deze lijst die beginnen met de letter G.
GEHEIMHOUDING VOORONDERZOEK
Normaal gesproken weten alleen de rechter-commissaris, de griffier, de Officier van Justitie en de parketsecretaris op welke gronden en wanneer een vooronderzoek naar een criminele verdenking ingesteld gaat worden.
GERECHT
Rechtsprekende instantie of organisatie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, Afdeling bestuur van de Raad van State, Hoge Raad.
GERECHTELIJK VOORONDERZOEK
Een gerechtelijk vooronderzoek was in Nederland een strafrechtelijk onderzoek waarbij een rechter-commissaris (RC) inhoudelijk betrokken was. Op 1 januari 2013 verviel het gerechtelijk vooronderzoek in de Nederlandse strafvordering en trad de Wet versterking positie rechter-commissaris in werking, waarmee het gerechtelijk vooronderzoek kwam te vervallen. De rechter-commissaris kreeg vanaf dat jaar een toezichthoudende taak in het opsporingsonderzoek en houdt zich ondermeer bezig met vragen als: 'Zijn er nog onderzoekswensen voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld?' 'Moeten er nog getuigen of deskundigen worden gehoord?' 'Moet de verdachte worden onderzocht door een psychiater?'
GERECHTSHOF
Een gerechtshof behandelt zaken in hoger beroep. Nederland kent vier gerechtshoven: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en 's Hertogenbosch.
GERECHTSSECRETARIS
Functionaris bij de gerechten die de rechter juridisch ondersteunt, bijvoorbeeld bij het schrijven van een uitspraak. Hij of zij functioneert op de zitting vaak ook als griffier. Ook wel juridisch medewerker genoemd.
GETUIGE à CHARGE
Getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie. De getuige legt in de regel een verklaring af die belastend is voor de verdachte.
GETUIGE à DECHARGE
Getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat. Deze getuige zal in het algemeen ontlastende verklaringen afleggen.
GEVANGENHOUDING
Vorm van voorlopige hechtenis. Daaraan vooraf gaat de door de rechter-commissaris bevolen bewaring. De raadkamer van de rechtbank beslist over gevangenhouding. Het bevel tot gevangenhouding is van kracht gedurende een termijn van ten hoogste negentig dagen.
GEVANGENHOUDING VORDEREN
Gevangenhouding is de vierde fase van het voorarrest, nadat de verdachte maximaal 14 dagen in bewaring heeft gezeten. De vordering tot gevangenhouding wordt behandeld door de raadkamer gevangenhouding van de rechtbank.
GRIFFIE
Administratieve afdeling van een gerecht.
GRIFFIER
Een lid van de rechterlijke macht die alles wat er ter terechtzitting besproken wordt, schriftelijk vastlegt en verantwoordelijk is voor de aan het gerecht verbonden administratie, zoals de uitgifte van vonnissen. De griffier ondersteunt de rechter op de zitting en maakt een verslag van de zitting.
GROEPSRAAD
De Groepsraad heeft geen vertegenwoordigende of besluitvormende status, maar is het overlegorgaan van het College van Procureurs-Generaal en de hoofdofficieren van de tien parketten.
GRONDWET
De hoogste en belangrijkste wet in ons land. In de Grondwet staan de grondrechten van burgers, worden de regels vermeld over hoe ons land wordt bestuurd en wordt uitgelegd hoe wetten tot stand komen en hoe de rechtspraak werkt.
GVO VORDEREN
Gerechtelijk vooronderzoek, fase in het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van de rechter-commissaris. Het is een onderzoek naar een strafbaar feit door een rechter-commissaris en wordt door de officier van justitie gevorderd als deze van mening is dat de zaak te ingewikkeld is om al te gaan dagvaarden. Een GVO is noodzakelijk als de officier van justitie bepaalde dwangmiddelen wenst aan te wenden of bepaalde deskundigen wil benoemen. Nadat het GVO is afgesloten beslist het OM of er verder vervolgd zal worden. Het GVO heeft na de invoering van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) sterk aan waarde ingeboet.