Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie

Ook de wereld van het Openbaar Ministerie kent vele afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 namen in deze lijst die beginnen met de letter M.
MAATREGEL
Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling (tbs), plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer.
MAGISTRATELIJK
Een begrip dat het Openbaar Ministerie graag gebruikt. De term betekent rechterlijk, onpartijdig en waardig. Met name de overheid hoort zich in al haar verschijningsvormen magistratelijk te gedragen.
MAGISTRATUUR
Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).
MEERDERJARIG
Als je 18 of ouder bent, ben je meerderjarig. Je hebt de rechten en plichten van een volwassene.
MEERVOUDIGE KAMER
Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken. In hoger beroep worden de zaken veelal door een meervoudige kamer behandeld.
MEINEED
Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechter, maken zich schuldig aan meineed. Dat is strafbaar.
MILITAIRE KAMER
Een Nederlandse militair die zich, waar ook ter wereld, misdraagt, staat terecht bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Daarbij gaat het om personen die nog militair zijn of personen die ten tijde van het strafbaar feit militair waren. De rechtbank Gelderland heeft een militaire kantonrechter, een militaire politierechter en een meervoudige militaire kamer.
De meervoudige militaire kamer van de rechtbank behandelt complexe strafzaken. De kamer bestaat uit drie rechters: twee burgerrechters waarvan er één voorzitter is en een militair lid. De vroegere krijgsraad sprak recht met twee officieren van de krijgsmacht en één rechter. Het burgerlijk element in de berechting van militairen is door deze verandering versterkt.
De militaire leden zijn ook rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland en treden ook op als burgerrechter in strafzaken. Militaire leden kunnen na het verlaten van de dienst pas na twee jaar als rechter deelnemen aan de berechting van militairen. Militaire leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor vier jaar en zijn eenmalig voor vier jaar hernoembaar.
Het hoger beroep in militaire zaken wordt behandeld door de militaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
MINDERJARIG
Als je nog geen achttien bent, ben je minderjarig. Je staat dan onder het gezag van je ouders en/of voogd. Een minderjarige die trouwt, wordt automatisch meerderjarig.
MINUUT
Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).
MISDRIJF
Ernstig strafbaar feit. De strafwetgeving onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden in de regel in eerste aanleg berecht door de kantonrechter, misdrijven door de afdeling strafrecht van de rechtbank. Het gaat om zaken als moord, verkrachting, gewapende roofovervallen, mishandeling, diefstal en inbraak.
MONDELINGE UITSPRAAK
Uitspraak die meteen na de behandeling wordt gedaan.
MOORD
Het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.
MOTIVEREN
Het onderbouwen met argumenten. Een rechter heeft een motiveringsplicht.