Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie

Ook de wereld van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie kent vele begrippen en afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze begrippen en afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 10 Juridische begrippen in deze lijst die beginnen met de letter I.
IMMATERIËLE SCHADE
Schade die veroorzaakt is door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is (in tegenstelling tot materiële schade) niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld.
IN ALLE BEPERKINGEN
In het belang van het onderzoek kan de Officier van Justitie besluiten dat een verdachte in voorlopige hechtenis met niemand mag en kan communiceren, behalve zijn advocaat, politie en justitie. Geen post ontvangen of versturen, niet telefoneren, geen contact met andere gedetineerden, geen kranten, tijdschriften. Geen radio, televisie en internet en soms geldt zelfs een verbod op de kapper. Dit laatste in verband met haartests op het gebruik van verdovende middelen.
INBEWARINGSTELLING
1. In het strafrecht: voorlopige hechtenis in opdracht van de rechter-commissaris;
2. In het vreemdelingenrecht: opsluiting van iemand die niet over geldige verblijfspapieren beschikt;
3. In het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen: gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van iemand die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.
4. In het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd): onvrijwillige opname in een zorginstelling van iemand die een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening heeft, waarbij sprake is van direct gevaar (ernstig nadeel) voor de betrokkene zelf of zijn omgeving.
INCIDENTEEL APPÈL
Hoger beroep, ingesteld nadat de wederpartij ook al in hoger beroep is gegaan tegen dezelfde beslissing. Ook wel genoemd: incident.
INCIDENTEEL TUSSENGESCHIL
Voorval in een gerechtelijke procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt.
INLICHTINGENCOMPARITIE
Het op bevel van de rechter verschijnen van partijen om inlichtingen te geven.
INRICHTING VOOR STELSELMATIGE DADERS
Speciale inrichting voor daders die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken. Zie ook: Maatregel Inrichting voor stelselmatige daders.
INSOLVENTIEREGISTER
Het Centraal Insolventieregister bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden.
INSPECTIE VOOR DE SANCTIETOEPASSING
Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals: gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt via het ISt toezicht op dit deel van de justitieketen: de sanctietoepassing.
INVERZEKERINGSTELLING
De verdachte kan - als dat nodig is voor het onderzoek - na het politieverhoor nog langer worden vastgehouden. Hij wordt dan in verzekering gesteld. Inverzekeringstelling (IVS) kan worden bevolen bij middelzware en zware misdrijven, duurt maximaal drie dagen en kan in uitzonderlijke gevallen met drie dagen worden verlengd. Binnen de duur van de IVS wordt de verdachte voor de rechter-commissaris geleid. Deze toetst of een en ander juridisch in orde is. Daarna kan een voorlopige hechtenis volgen.