Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie

Ook de wereld van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie kent vele begrippen en afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze begrippen en afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 20 Juridische begrippen in deze lijst die beginnen met de letter M.
MAATREGEL
Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling (tbs), plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer.
MAATREGEL INRICHTING VOOR STELSELMATIGE DADERS
De Maatregel Inrichting voor stelselmatige Daders (ISD) is een maatregel op basis waarvan stelselmatige daders in een inrichting geplaatst kunnen worden die specifiek voor hen bestemd is. Het gaat hierbij om daders die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken. De ISD maatregel is voor een periode van maximaal twee jaar.
MAGISTRATELIJK
Een begrip dat het Openbaar Ministerie graag gebruikt. De term betekent rechterlijk, onpartijdig en waardig. Met name de overheid hoort zich in al haar verschijningsvormen magistratelijk te gedragen.
MAGISTRATUUR
Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).
MATERIËLE SCHADE
Schade die direct in geld is uit te drukken.
MEDIATION
Ook als een rechtszaak is begonnen, kan mediation soms helpen een conflict gedeeltelijk of helemaal op te lossen, waardoor de rechtszaak sneller en op een duurzame manier kan eindigen. Zowel jijzelf als de rechter kunnen mediation in een rechtszaak voorstellen. Een rechter is nooit aanwezig bij een mediationgesprek.
MEERDERJARIG
Als je 18 of ouder bent, ben je meerderjarig. Je hebt de rechten en plichten van een volwassene.
MEERVOUDIGE KAMER
Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken. In hoger beroep worden de zaken veelal door een meervoudige kamer behandeld.
MEINEED
Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechter, maken zich schuldig aan meineed.
MEMORIE VAN ANTWOORD
Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appelprocedure in civiele dagvaardingszaken.
MEMORIE VAN GRIEVEN
Datgene wat de eiser vordert in een dagvaardingsprocedure in hoger beroep.
MENTORSCHAP
Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. Je vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.
MILITAIRE KAMER
De rechtsprekende instantie die belast is met de behandeling van strafzaken die zijn begaan door militairen. Deze kamer is ondergebracht bij de rechtbank Arnhem. Als het een meervoudige behandeling betreft, bestaat de militaire kamer uit twee rechters en een militair lid. Het militair lid is altijd een officier van één van de krijgsmachtonderdelen.
MINDERJARIG
Als je nog geen achttien bent, ben je minderjarig. Je staat dan onder het gezag van je ouders en/of voogd. Een minderjarige die trouwt, wordt automatisch meerderjarig.
MINUUT
Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).
MISDRIJF
Ernstig strafbaar feit. De strafwetgeving onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden in de regel in eerste aanleg berecht door de kantonrechter, misdrijven door de afdeling strafrecht van de rechtbank.
MONDELINGE UITSPRAAK
Uitspraak die meteen na de behandeling wordt gedaan.
MOORD
Het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.
MOTIVEREN
Het onderbouwen met argumenten. Een rechter heeft een motiveringsplicht.
MULDER-AFDOENING
Procedure om buiten het strafrecht om lichte verkeersovertredingen bestuursrechtelijk af te doen.